Image Alt

O Sieci

Ogólnopolska Sieć Turystyki Wytchnieniowej powstała w 2022 r. i zrzesza osoby i podmioty z całej Polski, zajmujące się turystyką społeczną oraz te odpowiedzialne za wdrażanie i realizację różnych form opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Sieć, która powstała z inicjatywy organizacji pozarządowych, ma charakter międzysektorowy i zaprasza do współpracy osoby reprezentujące ngo, podmioty publiczne oraz prywatne.

 

W jakim celu powstała Ogólnopolska Sieć Turystyki Wytchnieniowej?

Nadrzędnym celem sieci jest rozwój usług wytchnieniowych w sektorze turystyki poprzez zwiększenie dostępu do aktywnych form opieki wytchnieniowej, budowanie świadomości potrzeby rozwoju oferty turystyki wytchnieniowej i zwiększanie dostępu dla szerokich grup społecznych w tego rodzaju ofercie. Sieć ma służyć wzmocnieniu osób i podmiotów działających w tym obszarze poprzez wymianę doświadczeń, inicjowanie współpracy i aktywny dialog wewnątrz i na zewnątrz sieci. Zapraszamy do podejmowania działań rzeczniczych w kwestiach, które wspólnie uznamy za kluczowe dla rozwijania w Polsce aktywnych form opieki wytchnieniowej.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • organizowanie konferencji, warsztatów i spotkań
  • tworzenie strategii rozwoju turystyki wytchnieniowej
  • tworzenie modelu autorzecznictwa
  • rekomendacje zmian prawnych (prawo krajowe, lokalne)
  • aktywny udział w konsultacjach społecznych i pracach komisji na różnych szczeblach
  • realizację kampanii społecznych i promocję dobrych praktyk

Na czym polega uczestnictwo w sieci?

Uczestnictwo w sieci ma dobrowolny charakter. Spotkania sieci odbywają się kilka razy do roku w formule stacjonarnej lub online. Służą one prezentacji najciekawszych praktyk, inicjowaniu współpracy, dyskutowaniu aktualnych tematów, planowaniu wspólnych działań rzeczniczych. W ramach działań sieci organizowane są również wizyty studyjne, w ramach których odwiedzamy miejsca, w których są realizowane ciekawe inicjatywy związane z turystyką oraz aktywną opieką wytchnieniową osób z niepełnosprawnościami. 

W jaki sposób można dołączyć do sieci?

Do sieci można dołączyć poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

bit.ly/SiecTurystykiWytchnieniowej.

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka projektu Halina Bernatt

telefon: +48 698 611 129
mail: halina.bernatt@ladnehistorie.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.